KOMPRESÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE
periyodik-muayene-kompresor-femko-1024x7

İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden, basınçlı ekipmanların emniyet ekipmanları ile beraber güvenli bir biçimde kullanılması için, bu basınçlı ekipmanların periyodik olarak korozyon, sızdırmazlık, aşınma, çatlak, deformasyon, bağlantı kontrolü, sıcaklık, basınç, temizlik, fonksiyon gibi kriterlerin test ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

PTC ’nin yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip makine mühendisleri tarafından yapılan basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri, bu cihazların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

PTC  Muayene, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi

 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan kompresörler ve tüm basınçlı ekipmanların yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

 

Kompresörlerin Kontrolleri; TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

 

Kompresörler İle İlgili Genel Tavsiyeler

  • Kompresörlerde, su drenajı olmalı ve bakım bölümü tarafından periyodik olarak su boşaltılmalıdır. Ayrıca tankın çevresi patlamalara önlem amaçlı korunaklı bir bölmede ya da çalışanlardan belirli bir uzaklıkta olmalıdır. Korunaklı tabir edilen bu bölme betonarme ya da çelik yapı olabilir.

  • Kompresör odası, tozdan etkilenmeyecek, temiz-soğuk hava girişine uygun, sıcaklık değişimlerinin minimum olduğu yerde inşa edilmelidir. Kompresör için uygun ortam ısıl değeri 2 ‘C derece ile 46 ‘C derece aralığında olmalıdır. Emilen havadaki her 3 ‘C derece sıcaklık düşüklüğü basılan havanın miktarını %1 oranında arttıracaktır.

  • Çevrenin kirli olması durumlarında kompresör odası hava girişine temiz hava emişini temin etmek adına panel filtreler koyulması faydalı olacaktır.

  • Kompresör odası iyi havalandırılmalı, hava emişi ve çıkısına uygun ölçü ve özelliklerde davlumbazlar yerleştirilmelidir.

  • Kompresör odasının zemin yüzeyi düzgün, sağlam ve kolay temizlenebilecek durumda olmalıdır.

  • Kompresörlerin tamir ve bakım işlerinin rahatlıkla yapılabilmesi için çevresinde rahatça dolaşılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.

  • Kompresör gerektiğinde odadan çıkartılabilmelidir. Bunun için oda, bir forkliftin çalışmasına uygun ölçülerde olmalıdır.

KOMPRESÖR HAVA TANKI PERİYODİK KONTROL

 

TS EN 1012-1 Standardında Gaz veya buharı, giriş basıncından daha yüksek bir basınca sıkıştıran kompresör ünitesinin bir kısmı olarak tanımlanmıştır.

Kompresör: Basınçlı hava sistemlerinin ilk elemanı olan kompresörler, mekanik enerjiyi basınç enerjisine dönüştüren makinalardır. Vidalı ve pistonlu olarak sınıflandırılabilirler.

 

Kompresör periyodik muayenesin de esas yapılması gereken hidrostatik basınçlandırma testidir. Bu testler standartlarda aksi belirtilmedikçe işletme basıncının 1,5 katı ile 1 yılı aşmayan sürelerle yapılması gerektiği ve Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. İş ekipmanları yönetmeliğinin 2.1 Basınçlı kap ve tesisatlar maddesinin 2.1.1 bend’in de açıkça belirtilmiştir.

Kompresör hava tankının muayenesi Tahribatsız muayene yöntemleri olan gözle kontrol, Radyografik ve ultrasonik yöntemle kalınlık ölçme, Manyetik Parçacık ile Muayene, Sıvı Emdirme (Penetran Sıvısı) ile Muayene, Girdap akımları (Eddy Akımı) yöntemleri ile periyodik muayene yapılabilmektedir.

Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği Madde 2.11.2 de anlatılan anlık basınç dalgalanması, maksimum izin verilebilir basıncın %10 unda tutulmalıdır ibaresi yer almaktadır.

Kompresörlerin Hava tanklarında bir emniyet cihazı olmalıdır. Emniyet Valfi müsaade edilen en yüksek basıncın %10’undan fazla bir artışa neden olmadan açılmalıdır.

Kompresör periyodik muayenesinde

Kompresör Hava Tankı dış çeperi, kaynakları herhangi bir deformasyon, korozyona karşı gözle kontrol edilir.

Sisteme giden bağlantılar kapatıldıktan sonra hiç hava kalmayacak şekilde tank su ile doldurulup işletme basıncının 1,5 katında basınç’a çıkartılarak hidrostatik test uygulanır varsa tankın üzerinde takılı olan manometre ve emniyet cihazının uygunluğu kontrol edilir ve 30 dk’lık hidrostatik test sonucunda tankta ve kaynaklarda deformasyon durumu gözlendikten sonra test işlemi bitirilir.

 

Kompresörün periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği–2014/68/EU), Basit basınçlı kaplar yönetmeliği (2014/29/AB), TS EN 1012-1, TS EN 13445-5, TS 1203 EN 286-1 standartlarının da belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

 

Basınçlı kaplar yer alan Kompresör 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla kompresörün periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.