HAVA TANKI PERİYODİK KONTROL MUAYENE
hava-tanki-periyodik-kontrol-768x549.jpg

Hava tankı kompresör’ün çıkışındaki basıncı absorbe eden hava deposuna denir. Kompresörün kapasitesini aşan aniden istenilen hava talebinin karşılanabilmesi için havayı depolayan tank’tır. Hava tankı genellikle işletmelerde kullanılmaktadır. Hava basıncını da dengelemeye yarayan hava tankı hava debisinin korunmasını sağlar. Hava tankları basınçlı hava sistemleri için hem ideal hemde verimli bir şekilde çalışır.

 

Hava deposu işletmelerde veya kullanılan yerlerde en soğuk olan bölgelere konulmaktadır. Geçmişten günümüze basınçlı kapların yüksek basınç nedeniyle kazalar ortaya çıkmıştır. Basınçlı hava tankında oluşan kazalar genellikle bakımsız ve kontrolsüz çalıştıkları için ortaya çıkar. Yüksek basınç ile çalışan hava tankları mutlaka kontrolleri  yapılmalıdır. Hava tankı ile birlikte çalışan ekipmanlarda bakımları ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Zaten basınçlı kapların kontrolleri ve bakımları yasal bir zorunluluktur.

Hava tankları “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne ve bu yönetmelikte belirtilen ilgili hususlara ve standartlara göre kontrolleri yapılmaktadır. Basınçlı hava tankınızın kontrollerini mutlaka onaylanmış kuruluşlara yaptırınız.

PTC , uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği hava tankı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

 

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik

 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa

Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

 

Basınçlı kap ve tesisatlar

  • 2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

  • 2.1.2. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

  • 2.1.3. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

BASINÇLI  HAVA TANKI PERİYODİK KONTROL

 

Basınçlı Kap; 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan yada geliştirilen sabit yada hareketli kabı veya depoyu ifade eder.

 

Basınçlı Kapların test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve periyodik olarak YILDA BİR yapılmalıdır.
İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden, basınçlı kapların emniyet ekipmanları ile birlikte güvenli bir şekilde kullanılması için, bu kapların periyodik olarak korozyon, sızdırmazlık, aşınma, çatlak, deformasyon, bağlantı kontrolü, sıcaklık, basınç, temizlik, fonksiyon gibi kriterlerin test ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

Yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip makine mühendislerimiz tarafından yapılan basınçlı kapların periyodik kontrolleri, bu cihazlardan kaynaklanabilecek iş kazalarının azaltılmasına ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

 

Kontroller;


TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hava tanklarının güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; montajdan sonra ve çalıştırılmadan önce, kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra periyodik olarak kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Hava Tankı basınç deneyi için hazırlık aşaması:

1) Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.

2) Hava tankı içerisindeki hava tahliye (blöf) vanasından tamamen boşaltılmalıdır.

3) Hava tankı üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.

 4) Hava tankı basınçlı hava giriş ve çıkışı körlenmelidir.

 5) Hava tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.

 6) Firma kontrol sırasında yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır.